Hóa học vui --> Hóa học vui 12 --> Vì sao ta hay dùng bạc để “cạo gió” khi bị bệnh cảm?

Vì sao ta hay dùng bạc để “cạo gió” khi bị bệnh cảm?

Vì sao ta hay dùng bạc để “đánh gió” khi bị bệnh cảm?Giải thích: Khi bị bệnh cảm; trong cơ thể con người sẽ tích tụ một lượng khí H2S tương đối cao. Chính lượng H2S sẽ làm cho cơ thể mệt mỏi. Khi ta dùng Ag để đánh gió thì Ag sẽ tác dụng với khí H2S. Do đó; lượng H2S trong cơ thể giảm và dần sẽ hết bệnh. Miếng Ag sau khi đánh gió sẽ có màu đen xám: 4Ag + 2H2S + O2 → 2Ag2S↓ + 2H2O (đen).
24h.edu.vn